01 Şubat 2021 – Arsuz Samandağ Kültür ve Turizm Bölgesi

30/01/2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7. maddesi gereğince yayım tarihinde yürürlüğe giren, 29/01/2021 tarih ve 3456 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5. maddesi uyarınca; “Hatay Samandağ Turizm Bölgesi”nin adı “Hatay Arsuz Samandağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak değiştirilmiş ayrıca sınırları da ekindeki krokiden görüldüğü üzere Samandağ özelinde kapsamı daraltılmış, Arsuz eklendiği için de kıyı doğrultusunda genişlemiştir. Ayrıca söz konusu Cumhurbaşkanı Kararının icrası için de 8. madde Kültür ve Turizm Bakanını (evet Bakanlığı değil bizzat Bakanı) yetkili kılmıştır.

Bilindiği üzere Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin tanımı, hem 2624 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun hem de 03/11/2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişin Yönetmeliğin 4. maddesinde  “Tarihi ve Kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları tespit ve ilan edilen bölgeler” şeklinde yapılmıştır.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde imar planlarının hazırlanması, onaylanması ve tadil edilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının tek yetkili olduğu da yine hem 2624 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesinde hem de 03/11/2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişin Yönetmeliğin 5. maddesinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla kural olarak tek yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığıdır.

Ancak, 03/11/2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişin Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler de “ön izin almak” şartıyla, gerekçeleri ile birlikte bu Yönetmelikte tanımlanan her ölçekte plan veya plan değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığına teklif edebileceği düzenlenmiştir. Yani ilgili idareler (Belediye, Büyükşehir Belediyesi, Valilik); 07/01/2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Yeterlilik Yönetmeliğinde belirtlenen grupta yeterlilik belgesine sahip yüklenicilere isteği ölçekte imar planı hazırlatarak bunu Kültür ve Turizm Bakanlığına onaylanmak üzere sunabilir. Fakat son söz, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince yine Kültür ve Turizm Bakanlığınındır.

Özetle mevcut mevzuatımız;  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde imar planlarının hazırlanması, onaylanması ve tadil edilmesinde tek yetkili olarak Kültür ve Turzim Bakanlığını öngörmüş olup, bu yetkinin devredilebileceğine ilişkin tek bir hüküm dahi içermemektedir. Kaldı ki Bakanlığa ait bir yetkinin büyükşehir belediyesine veya belediyeye devri, idare hukukun temel ilkeleri uyarınca mümkün olmadığı gibi mantık dışıdır.

En başta belirttiğim üzere, Samandağ özelinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin kapsamı daraltılmış, bazı mahalleler bu kapsamdan çıkarılmıştır. Dolayısıyla buralarda imar planlarının hazırlanması noktasında yetkili artık Kültür ve Turizm Bakanlığı değil, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi uyarınca belediyelerdir.

Özetle Samandağdaki imar planlarının hazırlanması, onaylanması ve tadil edilmesinde tek yetkili belediye olmayıp, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi statüsü devam eden yerlerde Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisi halen devam etmektedir. Bu doğrultuda halihazırda ilçemizin gündeminde olan “Samandağ İlçesi Turizm Bölgesi (TB) 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”nı bu değişiklik çerçevesinde yeniden irdelemek gerekmektedir.

29/01/2021 tarih ve 3456 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde yer alan krokiden anlaşılabildiği kadarıyla(*); 1. etabın tamamı halen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde yer almakta olup, buraya ilişkin imar planlarının hazırlanması, onaylanması ve tadil edilmesinde tek yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığıdır.

(*) Bu bilginin harita ve kadastro mühendis veya teknikerlerince teyidi gerekmektedir.